Actievoorwaarden Warmtegarantieweken/Win een wintersport vakantie

Actieperiode: 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022 | Actieproducten: CV-ketels uit de ATAG i-Serie en Q-Serie en Energion M Hybrid en Energion M All-electric warmtepomp (Warmtepompboilers zijn uitgesloten)

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 'Win een wintersport vakantie' en “Omwisselgarantie”-actie van ATAG Verwarming B.V., Galileïstraat 27, Lichtenvoorde. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van de voorwaarden zal in overweging genomen worden. De actievoorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website www.warmtegarantieweken.nl.
 
Op de actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing:

1. Organisator van de actie is ATAG Verwarming Nederland B.V., Galileïstraat 27, 7131 PE te Lichtenvoorde (hierna ATAG).

2. Deze actie is een consumentenactie. ATAG wil met deze actie particuliere huizenbezitters bereiken en mogelijke onzekerheid tot het aanschaffen van CV-ketels en warmtepompen wegnemen. De actie sluit daarmee installateurs en (groot)zakelijke opdrachtgevers uit, zoals bijvoorbeeld projectmatige nieuwbouw en woningbouwverenigingen.

3. Werknemers van ATAG en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers waarmee ATAG samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.

4. Door deel te nemen aan deze acties verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.

5. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op ATAG i-Serie, Q-Serie CV-ketels en Energion M Hybrid en Energion M All-electric warmtepomp (Warmtepompboilers zijn uitgesloten) die geïnstalleerd is bij de deelnemer in de periode 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022.

6. Registratie voor deelname aan de actie dient plaats te vinden tussen 1 oktober 2021 en 15 februari 2022. Buiten deze periode is (registratie voor) deelname niet mogelijk. Let wel: De installatiedatum is niet later dan 31 januari 2022.

7. Om deel te nemen aan de actie dient de consument/deelnemer de gekochte CV-ketel of warmtepomp te registreren via www.warmtegarantieweken.nl. Het is belangrijk om het registratieformulier volledig en juist in te vullen.

8. Na registratie ontvangt de deelnemer per e-mail op het opgegeven e-mailadres een bevestiging die als bewijs van deelname zal gelden gedurende de looptijd van de actie, mits ook aan de voorwaarden zoals gesteld in art.10 t/m 11 is voldaan.

9. Registratie in overeenstemming met deze actievoorwaarden geeft de deelnemer de kans om deel te nemen aan de actie ‘Win een wintersport vakantie’ naar keuze.

Trekking

10. Er is één trekking van één winnaar. De trekking vindt plaats op woensdag 16 februari 2022. Tijdens deze trekking wordt op onafhankelijke wijze een winnaar getrokken uit de deelnemers. De winnaar wordt persoonlijke benaderd door ATAG Verwarming. Aan de winnaar wordt een voucher uitgereikt voor een wintersport vakantie naar keuze in 2022

11. De te winnen voucher heeft een waarde van €1.500 voor een wintersport vakantie naar keuze dat plaatsvindt in 2022 en geboekt is bij een reisbureau dat is aangesloten bij de ANVR. Een boekingsbevestiging geldt als bewijs. Na overlegging van een kopie hiervan, ontvang je een voucher twv €1.500.

12. ATAG is niet verantwoordelijk voor een juiste keuze warmtepomp.

13. Deze actie geeft de deelnemer slechts eenmaal aanspraak op de actie ‘Win een wintersport vakantie’. ATAG zal nimmer enig bedrag aan de deelnemer betalen en/of uitkeren.

14. Aanspraken van een deelnemer uit hoofde van deze actie zijn niet overdraagbaar door de deelnemer aan een derde.

15. ATAG behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of deze actie beëindigen. ATAG is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie in wat voor zin dan ook.

16. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn en als hoofd-verblijfplaats Nederland te hebben om te mogen deelnemen aan deze actie.

17. ATAG heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.

Klachten

19. Als een deelnemer klachten of bezwaren heeft in verband met de door ATAG georganiseerde actie, dan dient de deelnemer dit binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de deelnemer, aan ATAG kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan ATAG Verwarming Nederland B.V., Postbus105, 7130 AC Lichtenvoorde onder vermelding van ‘warmtegarantieweken/win een wintersportvakantie’ ATAG zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.

Aansprakelijkheid

20. ATAG is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de CV-ketels/ warmtepompen en/of enige andere schade aan de CV-ketels/warmtepompen. ATAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handelingen en/of kosten van de deelnemer.

Privacy

21. Uw gegevens worden in overeenstemming met de privacyverklaring van ATAG verwerkt. U kunt deze vinden op https://www.atagverwarming.nl/privacyverklaring/.

22. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door ATAG uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden. Binnen de registratieprocedure hebt u de mogelijkheid aan te geven of u mededelingen en service-informatie van ATAG wilt ontvangen. De actieregistratie, die voor deelname aan de actie noodzakelijk is, is uitsluitend mogelijk via internet.

ATAG Verwarming Nederland B.V.
Galileïstraat 27
7131 PE Lichtenvoorde
 
Versie 30 september 2021

Download de actievoorwaarden >>