Actievoorwaarden Warmtegarantieweken/Omwisselgarantie

Actieperiode: 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022 | Actieproducten: CV-ketels uit de ATAG i-Serie en Q-Serie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Omwisselgarantie”-actie van ATAG Verwarming B.V., Galileïstraat 27, Lichtenvoorde. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van de voorwaarden zal in overweging genomen worden. De actievoorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website www.warmtegarantieweken.nl.
 
Op de actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing:

1. Organisator van de actie is ATAG Verwarming Nederland B.V., Galileïstraat 27, 7131 PE te Lichtenvoorde (hierna ATAG).

2. Deze actie is een consumentenactie. ATAG wil met deze actie particuliere huizenbezitters bereiken en mogelijke onzekerheid tot het aanschaffen van CV-ketels wegnemen. De actie sluit daarmee installateurs en (groot)zakelijke opdrachtgevers uit, zoals bijvoorbeeld projectmatige nieuwbouw en woningbouwverenigingen.

3. Werknemers van ATAG en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers waarmee ATAG samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.

4. Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.

5. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op ATAG i-Serie en Q-Serie CV-ketels geïnstalleerd bij de deelnemer in de periode 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022.

6. Registratie voor deelname aan de actie dient plaats te vinden tussen 1 oktober 2021 en 15 februari 2022. Buiten deze periode is (registratie voor) deelname niet mogelijk.

7. Om deel te nemen aan de actie dient de consument/deelnemer de gekochte CV-ketel te registreren via www.warmtegarantieweken.nl. Het is belangrijk om het registratieformulier volledig en juist in te vullen.

8. Na registratie ontvangt de deelnemer per e-mail op het opgegeven e-mailadres een bevestiging die als bewijs van deelname zal gelden gedurende de looptijd van de actie, mits ook aan de voorwaarden zoals gesteld in art.11 is voldaan.

9. Registratie in overeenstemming met deze actievoorwaarden geeft de deelnemer tegen inruil van de aangeschafte CV-ketel recht op een korting die start met een bedrag van €1.000,- en deze korting bouwt af zoals opgenomen in artikel 10. De warmtepomp bestaat verplicht uit een binnen- en een buitenunit en deze korting kan niet gebruikt worden voor andere kosten gerelateerd aan deze warmtepompaanschaf, zoals bijvoorbeeld kosten in verband met aanpassingen leidingwerk, transport, installatie en aanpassing van de woning. Deze korting geldt alleen voor zover op enig moment in de periode 1 jaar na installatiedatum t/m 10 jaar na installatiedatum de deelnemer van overheidswege verplicht is c.q. wordt zijn woning aardgasloos te verwarmen. Tussen de uitlevering van de warmtepomp door ATAG en installatiedatum van deze warmtepomp door een installateur mag maximaal 1 maand verschil zitten.

10. De aanspraak op korting, zoals hiervoor in artikel 9 beschreven, neemt vanaf 1 jaar na installatiedatum jaarlijks met €100,- af.

11. Iedere deelnemer die een ATAG warmtepomp aan wil schaffen en gebruik wil maken van de korting zoals omschreven in artikel 9 en 10, moet zowel de e-mailbevestiging en de aankoopfactuur kunnen overleggen, zich kunnen identificeren als de rechtmatige eigenaar van de e-mail én aantonen via formele bewijsstukken dat de woning van de deelnemer van overheidswege verplicht aardgasloos moet worden in de periode genoemd in artikel 9. De deelnemer neemt hiertoe contact op via e-mail aan salesdesk@atagverwarming.com onder vermelding van omwisselgarantieweken-actie of neemt contact op met de ATAG Sales Desk via 0544-391859. Vervolgens volgen verdere instructies over aanschaf en korting.

12. ATAG is niet verantwoordelijk voor een juiste keuze warmtepomp.

13. Deze actie geeft de deelnemer slechts aanspraak op korting. ATAG zal nimmer enig bedrag aan de deelnemer betalen en/of uitkeren.

14. Aanspraken van een deelnemer uit hoofde van deze actie zijn niet overdraagbaar door de deelnemer aan een derde.

15. ATAG  behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of deze actie beëindigen. ATAG is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie in wat voor zin dan ook.

16. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn en als hoofd-verblijfplaats Nederland te hebben om te mogen deelnemen aan deze actie.

17. ATAG heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.

Klachten

19. Als een deelnemer klachten of bezwaren heeft in verband met de door ATAG georganiseerde actie, dan dient de deelnemer dit binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de deelnemer, aan ATAG kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan ATAG Verwarming Nederland B.V., Postbus 105, 7130 AC Lichtenvoorde onder vermelding van ‘warmtegarantieweken/omwisselgarantie’ ATAG zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.

Aansprakelijkheid

20. ATAG is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de CV-ketels en/of enige andere schade aan de CV-ketels. ATAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handelingen en/of kosten van de deelnemer.

Privacy

21. Uw gegevens worden in overeenstemming met de privacyverklaring van ATAG verwerkt. U kunt deze vinden op https://www.atagverwarming.nl/privacyverklaring/.

22. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door ATAG uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden. Binnen de registratieprocedure hebt u de mogelijkheid aan te geven of u mededelingen en service-informatie van ATAG wilt ontvangen. De actieregistratie, die voor deelname aan de actie noodzakelijk is, is uitsluitend mogelijk via internet.

ATAG Verwarming Nederland B.V.
Galileïstraat 27
7131 PE Lichtenvoorde
 
Versie 30 september 2021
 

Download de actievoorwaarden >>